Alapító Okirat

Templárius Alapítvány
 
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra utca 5. 

(Módosítás: 2021.05.08.)

ALAPÍTÓ OKIRAT
 
Az 1997. szeptember 30-án létrehozott alapítvány alapító okiratának fontosabb módosításai 
 
1./        Az alapítvány alapítói:
 
            Lakatos Sándor
            7090 Tamási, Építők útja 22.
 
            Karácsony Zsolt
            2089 Telki, Ráköczi u. 28. 
 
 
2./        Az alapítvány célja:
 
-       lehetőséget adni a határon túl élő és a világon szétszórt magyar fiatalok számára, hogy Magyarországot és annak kultúráját, népét, eredetét megismerjék és közösségi kapcsolatokat teremtsenek;
 
-       közreműködni a magyar fiatalok szabadidő eltöltésének megteremtésében, ösztönözni a kedvezményes turizmust, a hazai és a nemzetközi szakmai és jószolgálati kapcsolatokat;
 
-       hozzájárulni az ifjúság önismeretének, magyarságtudatának kibontakozásához, védeni érdekeit;
 
-       támogatni és szervezni az iskolán kívüli nemzetközi cserekapcsolatokat, segíteni a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését, az ehhez szükséges feltételek megteremtését;
 
-       karitatív tevékenysége keretében támogatni a rászorulókat anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt;
 
-       védeni, támogatni és ápolni a magyar népi hagyományokat és szokásokat;
 
-       az alapítvány minden párttól független, pártokat sem közvetlenül, sem közvetve nem támogat, vagyona ilyen célokra semmilyen körülmények között sem használható fel;
 
-       nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: teleház működtetése;
 
-       bűnmegelőzés és az áldozatvédelem: bűnmegelőzési táborok és programok szervezése.
 
 
A fenti célok eléréséhez az alapítvány anyagi eszközei igénybevételével, a rendelkezésre álló szellemi kapacitással és minden, a jogszabályok által megengedett eszközzel járul hozzá.
 
E pont az alábbi, vállalkozási célú tevékenységekkel egészül ki, a 2008. 01. 01. napjától hatályos TEAOR besorolásnak megfelelően:
 
58. 11 08 könyvkiadás
58. 14 08 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása.
 
Fenti vállalkozási célú tevékenységeket az alapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 
3./        Az alapítvány neve és székhelye:
 
Templárius Alapítvány
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.
 
 
4./        Az alapítvány jogi személy, amely a 2. pontban megjelölt közérdekű célok megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló vagyonával önállóan gazdálkodik.
 
5./        Az alapítvány induló vagyona 50. 000,- Ft, azaz ötvenezer forint, amelyet az alapítók az Alapítvány számára megnyitott számlára jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül kötelesek befizetni.
 
6./        Az alapítvány nyitott.
 
a./        Mind magyar, mind külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak az alapítványhoz, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik az alapítvány működését.
 
b./        Az alapítványhoz való csatlakozást jelentő felajánlás elfogadásáról a kuratórium dönt.
 
c./        Az alapítvány céljaira csatlakozás nélkül befizetett hozzájárulás vagy teljesített szolgáltatás is a hatályos adójogszabályok szerinti kedvezményeket élvezi.
 
7./        Az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az alapítvány jogosult országos és helyi gyűjtéseket szervezni, gazdálkodó tevékenységet folytatni.
 
8./        Az alapítvány gazdálkodása:
 
Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között, a kuratórium dönt. Az alapítók a kuratóriumot felhatalmazzák, hogy az alapítvány vagyonával vállalkozzon azáltal, hogy az abból származó jövedelem a célok kiteljesítését szolgálja.
 
Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítvány céljára rendelt vagyonból pályázat útján nyújtható:
 
a./        ösztöndíj, támogatás.
 
b./        alapítványi díj létesítése és odaítélése azon gyermekekért, fiatalokért végzett értékes munkák elismerésére, amelyek az alapítványi cél elérése érdekében jelentős szellemi, elméleti vagy gyakorlati eredményt hozhatnak.
 
c./        alapítványi anyagi juttatás bármely céljára felhasználható: olyan megoldás, szervezet vagy tevékenység finanszírozására, amely az alapítvány céljai eléréséhez értékes avagy jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.
 
9./        Az alapítvány céljaira felhasználhatók:
 
-          az Alapítvány számláján lévő pénzeszközöknek az 50. 000,- Ft-ot meghaladó része,
-          az Alapítvány számláján lévő pénzeszközök tárgyévi kamatai
 
10./      Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogathat.
 
11./      Az alapítvány működése:
 
Az alapítvány szervezete:
 
Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a kuratórium.
A kuratórium működése:
 
A kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon hatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az összes jövedelem azonban csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.
 
A fentieknek megfelelően, a kuratóriumnak döntési joga van a rendelkezésre álló alapítványi vagyon felhasználásának meghatározásában.
Ezeket a döntéseket a kuratórium összlétszámához viszonyított 2/3-os többséggel hozza. A kuratórium határozatképes, ha a tagoknak a fele jelen van.
 
A kuratórium legalább 5 tagú testület, amelynek elnökét és tagjait az alapítók bízzák meg határozatlan időtartamra.
 
A kuratórium azon tagja, aki 3 egymást követő, szabályszerűen összehívott kuratóriumi ülésen bármely oknál fogva nem vesz részt, automatikusan kizártnak tekintendő. Pótlásáról az alapítók kötelesek gondoskodni.
 
A kuratórium működésének részletes szabályait ügyrendben állapítja meg. A kuratórium döntéseinek megvalósítását, a szervezéssel kapcsolatos tennivalókat a kuratórium elnöke, illetve az általa megbízott személy végzi.
 
Az alapítók kuratóriumi tagsággal az alábbi személyeket bízzák meg, akik e megbízást az alapító okirat mellékletét képező nyilatkozat aláírásával elfogadják.
 
A kuratórium elnöke: Ungvölgyi János András,  5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.
 
A kuratórium tagjai:  
Zelenák Zoltán Mihály, 2151 Fót, Juhász Gyula utca 84. 
Dr. Szebeny Gábor, 7098 Magyarkeszi, Köztársaság u.16.
Kaszás László, 7090 Tamási, Arany János u. 11.
Király István, 6721 Szeged, Szűcs u. 3/b                           
                                                                     
Az alapítvány működési területe: országos.
 
12./      Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult, úgyszintén az esetleges alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlására.
 
13./      Az alapítvány határozatlan időre alakul.
Megszűnése esetén az alapítvány megmaradt vagyonát egyéb karitatív célra kell fordítani.
 
13/A./ A közhasznú jogállással kapcsolatos kiegészítő rendelkezések:
 
I. Az alapítvány közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c. pontja alapján:
      2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
     10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
     13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
 
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
 
I.                   A kuratórium működésére vonatkozó külön szabályok:
A kuratórium évente legalább egy alkalommal köteles ülésezni. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze. A meghívót a tervezett napirenddel együtt az ülés napja előtt 8 nappal köteles a kuratórium tagjainak megküldeni. A meghívás írásban, posta, telefax vagy személyes kézbesítés útján történik. Új napirendi pontokat csak akkor lehet az ülés tárgyalására bocsátani, ha az ülésen minden tag megjelent, illetve ha a meg nem jelent tag írásban nyilatkozik arról, hogy nincs ellene kifogása.
A kuratórium ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. Ha a kuratórium pályázatot ír ki, köteles azt megjelentetni a székhelye szerint illetékes önkormányzat hivatalos lapjában. A bármely formában érintett személyeket a kuratórium elnöke írásban, ajánlott postai küldemény formájában értesíti, illetve az előbb megjelölt sajtóorgánumban is közzéteszi. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratórium az általános szabályok szerinti szavazataránnyal fogadja el és az előbb említett módon teszi közzé.
     A kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható (határozatok könyve).
     Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, a kuratórium elnökével – előzetesen, telefonon – egyeztetett időpontban. Ez az időpont a telefonhívást követő 8 napon túli időpont nem lehet.
     Az alapítvány működésének, szolgáltatása igénybevételének módja, beszámolói közlésének nyilvánossága biztosított azáltal, hogy az érintetteket közvetlenül, amíg a hatóságokat, társadalmi szerveket az előbb megjelölt sajtó útján tájékoztatja.
 
 
II.                A gazdálkodás külön szabályai:
 
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére kell fordítania. Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
     Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, befektetési tevékenységet nem végez.
     Az alapítvány
a)        vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel;
b)        az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
     Az alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
     Az alapítvány bevételei:
a)        az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
b)        a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c)        az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
d)        a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
e)        egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
f)          a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
Az alapítvány költségei:
a)        a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
b)        az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek ( ráfordítások, kiadások);
c)        a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
d)        a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a)      a számviteli beszámolót;
b)      a költségvetési támogatás felhasználását;
c)      a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d)      a cél szerinti juttatások kimutatását;
e)        a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f)          a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g)        a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
 
III.             A felügyelő bizottság
 
Az alapítványon belül 3 tagú felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az alapítók határozatlan időre jelölik ki.
 
A felügyelő bizottság elnöke:            Karácsony Zsolt
                                                          2089 Telki, Rákóczi u. 28. 
A felügyelő bizottság tagjai:              Svraka Gábor János 
                                                          2440 Százhalombatta, Labda utca 3. 
                                                          Rác Szabó Zsuzsanna 
                                                          5630 Békés, hargitta utca 25.
 
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a)      a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
b)      a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 
IV.             Összeférhetetlenségi szabályok:
 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)      bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a)        a kuratórium elnöke vagy tagja,
b)        a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c)         a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d)        az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
 
14./      Ezen alapító okirat a Tolna Megyei Bíróságnál bejegyzésre köteles.
 
15./      Az alapítvány vagyonát képező pénzösszegeket jogszabályban ilyen célra feljogosított pénzintézetnél kell elhelyezni.
 
16./      Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben, különösen a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekről szóló törvény, az Alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 96/1988. Mt. sz. rendelet, illetve a mindenkor hatályos idevonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
 
Egyéb kérdésekben az alapító okirat rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
 
Jelen alapító okiratot az alapítók átolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.