Alapító Okirata

a Templarius Alapítvány (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.) által alapított Csernus Mihály emlékéremnek (”Emlékérem”)

PREAMBULUM

A Templomos Lovagrend Magyarországi Praeceptória lovagjai által alapított Templarius Alapítvány (a továbbiakban: ”Alapító”) felelősséget érez a magyarság nemzeti öntudatának erősítéséért, éppen ezért különös figyelmet fordít a magyar népi hagyományok és szokások ápolására, védelmére és támogatására. Alapító tiszteli és nagyra becsüli Csernus Mihály, Endrőd egykori apátplébánosának, országgyűlési képviselőnek és kormányfőtanácsosnak a munkásságát, amely során nélkülözhetetlen szerepet játszott az endrődi Katolikus Népház felépítésében, megalapozva a község népi hagyományainak gondozását. Alapító ezért a kultúra és magyarságtudat erősítése jegyében, Csernus Mihály tevékenységének tisztelettel emléket állítva az alábbiak szerint rendelkezik:

1. AZ EMLÉKÉREM ALAPÍTÁSA

Alapító jelen okirat aláírásával megalapítja a Templarius Alapítvány Csernus Mihály emlékérmét.

2. AZ EMLÉKÉREM

2.3. Alapító az Emlékérmet kifejezetten erkölcsi kitüntetésként adományozza, ezért rögzíti, hogy az Emlékérem adományozása pénzbeli vagy más jelentős (az átadással összefüggő szokásos reprezentációs juttatásokon túlmenő) anyagi elismerést nem jelent.

2.4. Az Emlékérem egy darab fém éremből, és az adományozás tényéről kiállított oklevélből áll. Az oklevelet az Alapító Kuratóriumának elnöke írja alá.

3. AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSA

3.1. Az Emlékérem adományozásáról az Alapító mindenkori kezelő szerve vagy szervezete (a továbbiakban: ”Kuratórium”) saját belátása szerint, az alábbi 2.2. pont figyelembe vételével jogosult rendelkezni. Az Alapító semmilyen felelősségre nem vonható azért, hogy az Emlékérmet mely személyeknek adományozza.

3.2. Alapító az Emlékérmet azon természetes személyeknek adományozza, akik

- kiemelkedő módon hozzájárultak az Endrődi Közösségi Ház (Népház) munkájához, lelki, karitatív vagy anyagi értelemben; vagy
- a Templomos Lovagrend Magyarországi Preceptória és Templárius alapítvány munkáját és elismertségét akár személyes közreműködésükkel, akár szellemiségükkel, akár adományok formájában jelentősen támogatták.

3.3. Az Emlékérem adományozásánál irányadó szempontokról, illetve azok súlyozásáról Alapító saját döntési jogkörében jogosult rendelkezni, az Emlékérem azonban nem ítélhető oda büntetett előéletű, illetve olyan személynek, aki valamely politikai párt tagja.

3.4. Egy évben legfeljebb 3 (három) Emlékérem kerülhet adományozásra. Alapító fenntartja magának a jogot arra, hogy évente ennél kevesebb Emlékérmet adományozzon, vagy adott évben az emlékérem adományozásától eltekintsen. Kivételt képez az első esztendő (2010), amikor több emlékérem átadása is megengedhető a Kuratórium döntése alapján.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. Jelen okirat az alább jelölt személyek mindegyikének aláírásával válik hatályossá, hatályon kívül helyezéséről pedig az Alapító bármikor saját döntési jogkörében jogosult dönteni.

4.2. Jelen Alapító Okirat módosítására a Kuratórium saját eljárási szabályai szerint, írásban jogosult.

4.3. Alapító rögzíti, hogy az Emlékérem alapítása nem tekinthető a Polgári Törvénykönyv 593. § (1) bekezdésében megállapított közérdekű célra szóló kötelezettségvállalásnak. Fentiekre tekintettel Alapító nem tartozik felelősséggel az Emlékérem odaítéléséért, az odaítélés elmaradásáért, illetve azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy valamely személy az Emlékéremben történő részesülésben bármely okból reménykedett.

Fentiek hiteléül a jelen okiratot az Alapító nevében eljárásra jogosult személyekként aláírásunkkal megerősítettük, tekintettel arra, hogy az Alapító szándékával minden tekintetben megegyezik.

……………………………
Lakatos Sándor

Kelt: ……………………………
Karácsony Zsolt

Kelt: ……………………………
Prof. Dr. Tóth Tibor

Kelt:

ALÁÍRÓK A JELEN OKIRATON TETT ALÁÍRÁSUKAT ELŐTTÜNK ALULÍROTT HELYEN IS IDŐBEN SAJÁTKEZŰ ALÁÍRÁSUKKÉNT ISMERTÉK EL:

TANÚ 1: TANÚ 2:

Név (nyomtatott): Név (nyomtatott):

Lakcím: Lakcím:

Aláírás: Aláírás:

Tanúk hitelesítése kelt: